اسلحه کمری عزت الدوری در دست حاج جواد (از فرماندهان عصائب اهل حق)..

البته نیرویی که عزت الدوری رو کشتن به احتمال زیاد تیپ 5 سپاه بدر بودند .