اهتزار پرچم سوریه و ایران در استقبال از اهالی مظلوم فوعه و کفریا