غرب نگران دموکراسی در کشورهایی جز سوریه و یمن و ایران نیست؟!

توی کشورهای پادشاهی پدر و پسر، انتخابات لازم نیست؟

و گزینه های نظامی غرب برای تامین این حق روی میز نیست؟