اسامی تعدادی از نیروهای فرودگاه طبقه که به مکان امن رسیدند ...
1- الرائد نزیه علی دیوب
2- الرقیب أصف محمد شاهین
3- الرقیب علی مشهور خلیل
4- المساعد حسن درویش یوسف
5- الرقیب کریم ابراهیم غنوم
6- الرقیب نورس سککیر نقلة
7- الملازم همام حبیب محمد
8- النقیب ریمون احمد عدرة
9- الرقیب وفی سعد دین حمدان
10- العریف ایاد محمد
11- المساعد مهیب حمیرة
12- النقیب علی عبد الله علی

 

سری بعدی

1-الرقیب ادهم علی عیسى
2-عبد الوهاب احمد
3-نوار عباس
4-جلال محمد
5 -ایاد محمد
6-باسم ابراهیم
7-محمد نورس بدویة
8-وحید قصاص
9-زغیر محمد
10-حسن محمد عبد الحسانی
11 -علی کیزاوی
12-ملازم محمد علاوی
13 -المقدم نزار جاویش


از حالا باز هم مثل گذشته ( 93 عین عیسی و .. ) باید منتظر اسامی باشیم که ارتش سوریه منتشر میکنه