نیروهای یمنی دو سه روز پیش توی درگیری های جبل الدود در استان جیزان عربستان، یکی از سربازان ارتش سعودی را اسیر کردند و با خودشان به یمن بردند !