دیروز نبل و الزهرا شاهد مراسم ازدواج تعدادی از جوانان خودش بود ..

نبل و الزهرا پایدار و ثابت قدم ..

و تو چه میدانی مقاومت شیعی یعنی چه ...