اردوغان این روزها از پیشروی و پیروزی کردها در شمال سوریه بشدت به تب و تاب افتاده و کم کم داره حالیش میشه که چه روو دستی از آمریکا خورده :v

دلیل و نشانه ی واضحش همین حرکت متحورانه ! ی اخیر داعش در کوبانی بود که داعشی ها از مرز ترکیه ! وارد کوبانی شدند و اقدام به انفجار و کشتار و درگیری و .... کردند .

اردوغان گفته :
ترکیه به هر قیمتی اجازه نخواهد داد در شمال سوریه دولتی کرد بوجود بیاید .

گهی پشت زین و گهی زین به پشت

بازی خطرناکی که مدتهاست در شمال ترکیه شروع شده و کم کم در حال آشکار شدن هست .