چند هفته ای هست که ارتش عراق عملیاتی آهسته و پیوسته را برای پاکسازی ساحل شمالی فرات حد فاصل هیت تا رمادی کلید زده و تا کنون چند روستا در این محور پاکسازی شده است.