مناطقی که با نقطه چین های سفید مشخص شده امروز آزاد شدند .