پس از آتش بس اعلام شده بین گروهای مسلح دوباره درگیری ها ادمه پیدا کرد.

شب گذشته روستای الباره شاهد درگیریهای شدید بین جبهه النصره و انقلابیون سوریه بود که در این درگیریها جبهه النصره مجبور به عقب نشینی از بعضی نقاط شد.

همچنین درگیریهایی در مسیر سراقب - معرة النعمان بین حرکة حزم و جبهة النصرة اتفاق افتاد . لازم به ذکر است که مسیر سراقب - معره النعمان به منظور جلوگیری از پیشرویهای جبهه النصره توسط حرکه حزم بسته شده است.