در جدیدترین پیشروی ارتش در شمال حماه ، ارتش و دفاع وطنی موفق شدند روستای بویضه را پاکسازی کنند .. بویضه بعنوان یکی از مراکز فرماندهی و مخفیگاه تروریستهای النصره مورد استفاده قرار میگرفت .

بعد از پاکسازی منطقه تعداد زیادی IED با وزنهای 70 کیلوگرم و تعدادی اسلحه ی سبک به همراه غذاهای ترکی و خلیجی یافت شد .