گفته میشه مناطقی مانند قسطل ، مرج الزاویه ، قلعه شلف و تعدادی نقاطی دیگر در اطراف کنسبا پاکسازی شده .
درگیریها در اطراف کنسبا ادامه داره
به محض تثبیت مناطق و تایید نهایی خبر ، نقشه ی بروز شده را منتشر میکنم .
برای برادر عزیزمان #ایاد_الحسین هم دعا کنید ، ایشان در نبردهای کنسبا زخمی شدند .