در ادامه درگیریهای دواعش و مسلحین + کردها در شمال حلب ، همانطور که پیش بینی میشد ، امروز کردها شیخ عیسی رو تصرف کردند و در واقع گفته میشه مسلحین این روستا رو در ازای واگذار کردن خط اول مبارزه ی با داعش به کردها و تخلیه ی اهالی و مسیر امن جهت خروج مسلحین از محاصره ؛ تسلیم کردها کردند .

شب گذشته دواعش حملاتی رو برای نفوذ به مارع ترتیب دادند که با دادن تلفات با شکست مواجه شد ولی داعش کوتاه نیامد و امروز هم با یک انتحاری به محله های شمالی مارع نفوذ کرده و درگیریهای سخت تا این لحظه ادامه دارد .

با ادامه ی محاصره ی مسلحین در مارع و اگر وضع بدین صورت باقی بماند ؛ بقای مسلحین در این منطقه محال به نظر میرسه و در نهایت این شهر مهم یا بدست کردها خواهد افتاد و یا دواعش ؛ این فقط مسئله ی زمان هست .

مارع از دید دوربین شیخ عیسی