انصار الله و ارتش یمن منطقه صلاح الدین و راس عمران در غرب عدن رو تصرف کردند و 4 دستگاه تانک مسروقه رو هم از مسلحین هادی و القاعده پس گرفتند.

در شهر تعز هم اخوانیها و با تیپ 35 ارتش که طرفدار هادی هست علیه انصار الله و ارتش یمن شورش کردند که درگیریها رو شعله ور کرده.

در ضالع و مآرب هم درگیریها ادامه داره.