انصارالله بر کوه های غربی مشرف به جاده تعز-مسراخ مسلط شده و این کوه ها که موسوم به جبال حبشی هستن رو پاکسازی کردن.