مناطق ملح، المشجح، التباب، المشجح در منطقه النهم به طور کامل از وجود مزدوران و عناصر هادی پاک شد.

ارتش و کمیته های مردمی به ده کیلومتری مارب رسیدند.

مرتزقین که با حرکت در خط مستقیم، تا فرضة النهم پیش رفته بودند اکنون شاهد قیچی شدن نیروهاشون تو مارب هستند.