شرق حلب-سفیره:

ارتش سوریه با سقوط فرودگاه ابوظهور به تکاپو افتاده راهی برای محاصرین فرودگاه کویرس پیدا کنه. یکبار دو سه هفته پیش سعی کردن محاصره رو بشکنن که بعد از یکی دو کیلومتر پیشروی، با پاتک داعش مجبور به عقب نشینی شدند. دیروز مجددا از محور جنوب غربی کویرس به سمت کویرس حمله کردند که تل نعام و تل صبیحه شرقی رو از دست داعش گرفتند و حدود 2 کیلومتر پیشروی داشتند. هر چند هنوز حداقل از این محور فاصله ی حداقل 7 کیلومتری با فرودگاه دارن و 2 روستای سیخ احمد و کویرس شرقی از موانع دشوار این مسیر هستند.

زبدانی:

در سهل مضایا جنوب زبدانی ارتش و مقاومت تونلی به طول 500 متر رو کشف و منفجر کردند که مسلحین قبلا از اون به عنوان مسیر امداد و نقل و انتقال تسلیحات و مواد غذایی بین شهرک مضایا و سهل مضایا استفاده می کردند..