مرکز دولتی و بیمارستان عمومی فلوجه در مرکز شهر از دواعش پاکسازی شد.

محله صنعتی فلوجه پاکسازی شد.

نیمه جنوبی شهر عملا در دست نیروهای ارتشه و کار پاکسازی نیمه شمالی سرعت گرفته..