بعد از اینکه چند روز پیش نیروهای عراقی تونستن برای چند ساعت کنترل ورزشگاه المپیک رمادی رو در دست بگیرن و البته بعد از اون عقب نشستن؛ دواعش که فهمیدن که این ورزشگاه محل بسیار خوبی برای دفاع و پشتیبانی از محور غرب رمادیه، تصمیم گرفتن به صورت کامل اون رو منهدم کنن و صحنه زیر رو آفریدن..

هرچند بعد از انفجار هم باز این منطقه به مناطق اطراف تسلط داره و سازه از هم نپاشیده.