قنیطره:

شرایط در قنیطره در حال بدتر شدن هست. مسلحین مرحله سوم عملیات و بشر الصابرین رو با هدف تصرف بلندی راهبردی تل القبع معروف به تل UN امروز صبح شروع کردند و در عرض چند ساعت در غیاب نیروی هوایی سوریه به راحتی این تپه ی مشرف به خان ارنبه رو تصرف کردند.

شاید پیشروی مسلحین در این منطقه حدود یک کیلومتر مربع باشه ولی اهمیت همین تپه از دهها کیلومتر مربعی که صرف این دو سه روز ارتش در شمال تصرف کرده،کمتر نیست..

حضر، خان ارنبه و شهر بعث در خطر سقوط قرار دارن و همچنین احتمال رسیدن مسلحین قنیطره به بیت جن هست..

حمایت هوایی اسراییل از مسلحین در این منطقه هم در عدم پشتیبانی هوایی مناسب ارتش سوریه موثر بوده.

سهل الغاب:

منابع ارتش از آزادسازی صفصفه و فورو خبر دادند.

خبر هنوز کاملا تایید نشده.

شمال حماه:

منابع ارتش از سیطره ی کامل بر شهرک عطشان، ام حارتین و تل سکیک در شمال شرقی استان حماه خبر دادند. منتظر تایید صحت این خبر هم هستیم.

شرق استان حلب:

ارتش در ادامه پیشروی آرام به سمت فرودگاه نظامی محاصره شده کویرس، شهرک جبول واقع در 10 کیلومتری جنوب غربی فرودگاه رو آزاد کرد.

نقشه ها در پست های بعدی ...