امروز وئام وهاب سیاستمدار لبنانی خطر رو به جون خرید و به روستای حضر در شمال قنیطره رفت و از مردم بازدید کرد .

ایشون خودش دروزی هست .

این روزها حضر و تلول حمر شاهد درگیریهای سخت بین ارتش و نیروهای مزدور اسراییل هست.

اسم این جبهه النصره ای منذر خلیل هست .

این یکی از همون زخمی هایی بود که برای معالجه روانه جولان اشغالی شده بود و دروزی های جولان به آمبولانس حمله کردند و کشته شد .