روز گذشته و امروز روزهای تقریبا آرامی بود .

حماه
در شرق حماه و نقاط تماس ارتش سوریه و داعش درگیریهای پراکنده طبق معمول ادامه داره.جدید ترین درگیریها اطراف عقیربات بود که دواعش متحمل تلفات شدند . شرق حماه (سلمیه) دارای  یک سری روستاهای کوچک و نزدیک بهم هست که مدت هاست پناهگاهی امن برای دواعش محسوب میشه .
درعا
از روز گذشته جنوب غرب استان درعا شاهد آغاز دوباره ی درگیریها بین نیروهای ارتش آزاد و متحدانش با گروهک های نزدیک به داعش بود .نیروهای ارتش آزاد موفق به پیشروی هایی در اطراف عین الذکر شدند و نبردها در این منطقه همچنان ادامه دارد .
غوطه شرقی دمشق
امروز تمرکز بیشتر درگیریها در حوش الفاره و منطقه جربا و بحاریه بود که مسلحین هجوم اولیه ی ارتش سوریه در حوش الفاره رو متوقف کردند اما درگیریها همچنان ادامه دارد .