ایستگاه برق در جنوب حسکه دوباره به دست ارتش سوریه تصرف شد .

دواعش ملعون در این هفته موفق شده بودند این مناطق را گرفته و به دروازه های جنوبی شهر نزدیک شوند .با پشتیبانی کردها از پیشروی داعش جلوگیری شد .

همچنین امروز در میدان اصلی شهر ، مردم حسکه از ارتش سوریه بعلت پایداری و مقابله با داعش حمایت کردند .