خبرهایی میرسه که الجزایر در حال رای زنی برای جذب کمک برای مداخله احتمالی هست.از طرف دیگه حجم کمک های تسلیحاتی به دولت لیبی در حال افزایشه، برای مثال امروز امارات تعداد زیادی خودروی زرهی به بندر طبرق اعزام کرد.

چند هفته پیش هم بود که حداقل 30 نیروی ویژه یکی از پیمانکاران غربی برای هدفی نامعلوم وارد لیبی شدن.