ابو مهدى المهندس در دیدار با مقتدى صدر، او را در جریان آخرین تحولات و  پیشروى هاى عملیات آزادسازى استان نینوا قرار داد.