6 تا داعشی اهل شهر ابطع استان درعا در نزدیکی فرودگاه خلخله کشته شدند.

1 داعشی اهل شهر غاریه غربیه استان درعا ، امروز در عراق انتحاری زده علیه رزمندگان شیعه عراقی.

آمریکا و عربستان دارن همینجور سلاح می فرستند درعا...

افکار داعشی بین درعاویها بی داد می کنه.

روزی رو می بینم که همین نیروهای ارتش آزاد! همشون به داعش بپیوند. سفیانی!