تعییرات میدانی، نشان دهنده آماده سازی نیروها برای عملیات جدید در صحرای سوریه است.