آتش سوزی چاه های نفت قیاره هنوز خاموش نشده و پالایشگاه این شهر آسیب جدی دیده.