اونها چیبس ها رو باز کردن و ریختن روی زمین و به بچه ها میگفتن که بیاین از روی زمین چیبس بخورید و از اونها فیلم میگرفتن؛ تمام تلاششون رو کردن که هرچی بیشتر بچه ها رو دور اون خودرو جمع کنن، بعد یه صدای انفجار خیلی خیلی بلند اومد.

ما اول باور نمی کردیم چی شده....