نیروهای تحت آموزش پس از مربیان پلیس ترکیه ۳ بار شعار «زنده باد ترکیه»، ۴ بار «زنده باد اردوغان» و سه بار «زنده باد سوریه آزاد» را سر می دهند و در پایان شعارهای زنده باد ترکیه و زنده باد اردوغان را چند بار تکرار می کنند.