خاکسپاری بخشی از شهدا در کابل در یک تپه و نام گذاری آن به تپه شهدا

همچنان رییس جمهور افغانستان طی فرمانی به شهرداری کابل ؛ به خاطر یاد بود شهدا چهار راه دهمزنک را به چهار راه شهدا تغییر نام داد .