سازمان ملل : بیش از ١١٤٠ محل مسکونى در موصل آسیب دیده است که اکثر آنها در نیمه غربى این شهر مى باشد.