پی نوشت : 97 درصد آرا شمرده شد، 51.5 موافق هستند.

رفراندوم ترکیه عملا با رای مثبت، قانون اساسی جدید این کشور را تایید کرد.
به این صورت، رییس حزب حاکم (که عملا تا سالهای آینده اردوغان خواهد بود) نفوذی سنگین بر قوه قضاییه خواهد داشت و پارلمان را بسیار کم قدرت خواهد کرد.
عصر نوینی در ترکیه شروع شده، همونطور که جریانات اخوانی در مصر حاکم شده و نفوذ بر دو قوه دیگر رو در دست گرفتند، اخوانی های ترکیه هم چنین قدرتی پیدا کردند تا بدون پاسخگویی به قوه قضاییه و مجریه، عمل کنند.
نتایج این قانون جدید در کوتاه مدت ظاهر خواهد شد....