آقا بزنید شبکه دو ،،، نماینده رهبر داره حرف میزنه ،،، سخنان رهبر روشن و واضح هست .

حوصله اضافه گویی هم ندارم .

حاشیه نمیرم ، حاشیه نرید .