قبل از اینکه کلاه سفیدها و بنا العبد و لینا شامی در نقش پروپاگاندای رسانه ای مسلحین مطرح بشن، این بنده خدا، خالد ابوصلاح به تنهایی این وظیفه ی خطیر رو بر عهده داشت و یه جورایی آقای دوربینی شون بود.