یکی از رزمندگان تیپ فاطمیون که هفت ماه پیش توی شهرک شیخ مسکین در استان درعا اسیر شده بود، در عملیات تبادل اسرا آزاد شد.

*****

سید علی جعفری از نیروهای تیپ فاطمیون اعزامی قم که دیروز از بند اسارت گروه های تروریستی در استان درعا سوریه رهایی پیدا کرد.