ارتش سوریه با پیشروی در محله قابون در حاشیه شرقی دمشق موفق شد بر یکی از زندانهای تحت کنترل مسلحین مسلط شود و 34 نفر از سربازان اسیر در این زندان را آزاد کند.