تصاویر زیر مربوط بازدید رئیس کمیته ی امنیت حماه به همراه سرهنگ سهیل نمر از شهر تازه آزاد شده ی مورک و آثار بجا مانده از مسلحین تروریست هست ...

شدت ویرانی ها بسیار بالاست ... هر بار دیدن تصاویر ویرانی های سوریه من رو غمگین میکنه ... سوریه خیلی عقب افتاد ... سالها زمان میبره تا این ویرانی ها درست شه ....