تصویر زیر وضعیت تقریبی جبهه نبرد در کوبانیه

حدود یک ماه هست که پیشروی خاصی صورت نگرفته و نبردهای پراکنده و فرسایشی در جریانه ..

داعش کشته های زیادی بر سر کوبانی داده و یجورایی کوبانی واسش حیثتی هست ..

نبرد در داخل شهر گره خورده ،، معلومم نیست این گره کی باز میشه ...

این نقشه هم برای مشکل پسندها ;-)

مناطق نارنجی مناطقی هست که درگیریها شدت بیشتری داره و امکان جابجا شدن و دست به دست شدن مناطق تحت سیطره وجود داره