پس از پیشرویهای ارتش در افره و محاصره ی کامل وادی بردی، هنوز خطوط تماس تغییرخاصی نکرده است و کماکان درگیریهای به نسبت شدید در عین فیجه ادامه دارد .

ارتش سوریه و مقاومت سعی میکنند به آرامی و با بمباران های هدف دار مسلحین را مجبور به عقب نشینی از عین فیجه کنند ؛ البته با توجه به وضعیت دیگر روستاهای وادی بردی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تسلیم و مصالحه را پذیرفته اند، تروریست ها جایی برای عقب نشینی ندارند و باید مصالحه را بپذیرند یا کشته شوند .

در حال حاضر تسویه مسلحین در منطقه ای معین در دیرقانون ادامه دارد و تاکنون حدود 2500 نفر از مسلحین وادی بردی برای پیگیری مراحل تسویه مراجعه کرده اند .

در صورت تغییر در خطوط اطلاع رسانی خواهد شد ..