ارتش سوریه به کمک نیروهای مقاومت موفق شد مناطق وسیعی از شمال حماه را که در هفته اخیر از دست داده بود؛ بازیابی کند.
روستاهای مجدل - سوبین - شیر - ضهره بیجو - خطاب - رحبه خطاب و شیزر آزاد شدند .
با این وصف تمامی مناطق از دست رفته به غیر از معردس و صوران آزاد شدند؛ حلفایا هم در عملیات های گذشته مسلحین از دست رفته بود .
نقشه : http://www.mediafire.com/convkey/5911/zj84u6nnn90jwmwzg.jpg