تمامی مناطق صنعتی از لوث وجود تروریست ها پاکسازی شد.