با پیشروی نیروهای SDF حلقه محاصره دواعش در شهر رقه تنگ تر شد.
درگیریها به لشکر ۱۷ رسیده است.
نقشه : http://www.mediafire.com/convkey/93e4/k8d2hdkhsknvp89zg.jpg