نقشه اصلاح شد .

مسلحین با داشتن تل احمر بروی خان ارنبه و بعث و عین النوریه اشراف دارند .