آخرین وضعیت در اطراف فرودگاه ثعله سویدا به صورت زیر هست .
مسلحین برای نفوذ تلاش میکنند ولی تا حالا موفق به تصرف فرودگاه نشدند .
باید دید دروزهای سویدا چه غیرتی از خودشان نشان میدهند .