درگیری های پراکنده در جنوب پل زملکا در جریان میباشد .. مسلحین در عین ترما متوقف شده اند و ارتش سوریه سعی دارد ضمن حفظ محاصره ی جوبر ؛ به عین ترما نیز نفوذ کند ..

همانطور که در تصویر مشاهده میشود ؛ اخیرا ارتش پیشروی هایی در قلب غوطه داشته و توانسته خود را به الجدید برساند و اگر این پیشروی ها تا مرج السلطان ادامه یابد؛ تقریبا غوطه ی دمشق به دو نیم تقسیم خواهد شد ..

در حال حاضر زنگ خطر برای مسلحین حاضر در زبدین و دیر العصافیر و باغات میانی به صدا در آمده است .

در شمال و منطقه ی حوش الفاره درگیریها همچنان ادامه دارد  ، هرچند که مسلحین به سختی مقاوت کرده و از پیشروی ارتش جلوگیری میکنند زیرا به خوبی میدانند که در صورت عقب نشینی دوما در خطر جدی قرار خواهد گرفت .

 

در مابقی جبهات غوطه درگیری خاصی وجود ندارد و به خوبی توسط ارتش مدیریت میشود

 

ghute_6_nov_copy.jpg