پس از ضدحمله ارتش سوریه و بازپسگیری بخش وسیعی مناطق از دست رفته که در هفته اخیر شاهد آن بودیم؛ شب گذشته ارتش سوریه از معردس عقب نشینی کرد.

در واقع عقب نشینی از معردس به علت خمپاره باران شدید این شهرک توسط مسلحین و تعدد خودروهای انتحاری استفاده شده صورت گرفت؛ در حال حاضر ارتش سوریه در بیرون شهر مواضع دفاعی خود را تحکیم کرده و شهرک در اختیار هیچکدام از طرفین نیست و درگیری ها بصورت "بزن در رو" ادامه دارد .

عقب نشینی از معردس میتواند از از پس لرزه های جو سازی ماجرای شیمیایی خان شیخون باشد ..

محور دیگری که شاهد بیشترین درگیریها بود محور بطیش است ؛ ارتش سوریه از خطوط اولی عقب نشینی کرد و در حال حاضر از شدت درگیریها کاسته شده و حملات مسلحین به طور کامل دفع شده است .

شهرک محرده در همسایگی حلفایا نیز شاهد خمپاره باران مسلحین است .