مزیونه، نافعیه، عطیره، تل حسن، جب العالی توسط ارتش سوریه آزاد شد .