نیروهای SDF پس از گذشت مدتی نزدیک به 30 روز موفق به تصرف شهر الطبقه و سد آن شدند .
نقشه : http://www.mediafire.com/convkey/6774/n7ubnn1aha3i422zg.jpg