روز های اخیر شمال شرقی لاذقیه شاهد عملیات جدید مسلحین به نام معرکة الیرموک هست و در این عملیات که بار اصلی آن بر دوش جیش الفتح و تروریستهای خارجی است ، پیشرویهای مهمی برای تروریستها بدست آمده که مهم ترین آنها تصرف دوباره ی کنسبا ، نحشبا و بلندی استراتژیک جبل القلعه هست .

منابع میدانی از کم کاری خود سوری ها و بی توجهی به هشدارهایی که از قبل به فرماندهان داده شده بود صحبت میکنند و متاسفانه همان مشکل قدیمی سهل انگاری و عدم رعایت اصول خطوط دفاعی گریبانگیر ارتش سوریه شد و مسلحین در سایه ی این غفلت ها پیشروی کردند .

البته گفت میشه نیروهای صقور الصحرا که در لاذقیه به پیشرویهای عالیشون معروف هستند از صحرای حمص فراخوانده شدند ( رجوع شود به عملیات ارتش برای طبقه و تدمر ) و لاذقیه در ساعات و روزهای آتی نبردهای سخت و داغی رو شاهد خواهد بود .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/10cb/rxccefpt7died0szg.jpg